Yat Kiralama ve Hizmet Sözleşmesi


Madde 1. Sözleşmenin Tarafları 

a. İşbu sözleşme bir tarafta …………………………………… ……………………………….. adresinde mukim ………………… Vergi Dairesi’ne ……………………… vergi numarası ile kayıtlı, …………………………… Mersis Numarasını haiz …………………………………………………………. (İşbu Sözleşmede bundan sonra kısaca ……………… olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

b. İşbu sözleşmenin Ek-1 maddesinde kimlik bilgileri gösterilen Müşteri arasında,

c. Aşağıdaki koşullar dahilinde imzalanmıştır.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

a. İşbu sözleşme ile …………………… kendisine ait bulunan ………….. Limanı’na bağlı ………………………… isimli ticari yatları, sözleşmenin Ek-1 maddesinde gösterilen süreler içerisinde Müşteri’nin kullanımına sunulmasını ve ……………..’nin bu kullanım süresi içerisinde vereceği hizmetlere bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 3. Yatın Kiralanması

a. …………….. sözleşmenin Ek-1 maddesinde belirtilen ……………….. ili içerisindeki limanda, kiralanan yatı,

i. Kiralama süresine yetecek şekilde yakıt ile,

ii. Kaptan ve yeterli gemi adamları,

iii. Ek hizmetler talep edilmişse bu hizmetleri görecek malzemelerle birlikte

iv. Güvenlik ve diğer tüm teçhizatları hazır şekilde

çalışır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

b. ……………………….. kiralama dönemi içerisinde de, Müşteri’nin ve/veya Müşteri’nin kendi onayı ile yata aldığı kişilerin davranışlarından doğan zararlar/durumlar hariç olmak üzere yatı kullanıma elverişli durumda bulundurmayı taahhüt eder.

c. ………………, kiralanan yatı ve Müşteri ile Müşteri’nin onayı ile birlikte yata aldığı kişileri yangın, çarpışma ve diğer deniz kazalarına karşı sigortalatmayı kabul eder. …………………….. tarafından sigorta yapılmadan yatın kiralanması halinde Müşteri’nin sorumluluğu, bu tür sigortalarda belirlenen ve piyasada bulunan standart sigorta şartlarındaki klozlar dahilinde bulunmamaktadır.

d. ………………. kiralama süresince yat üzerinde bulundurduğu çalışanlarının, Müşteri’nin talimatıyla işbu sözleşme ve Ek-1’de yer alan maddeler kapsamında kalmak üzere talimatlarıyla bağlı kalacağını taahhüt eder.

e. Müşteri, yatın kiralanmasının sadece gezi amaçlı olduğunu bilmektedir. Bu nedenle kiralama süreci içerisinde özel izin gerektiren faaliyetler ve yasadışı faaliyetlerin Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bütün sorumluluk Müşteri’nin olacaktır. Müşteri ……………………… ……’nin hukuki süreç zararlarını da karşılamayı kabul eder.

f. Müşteri hem kendisinin hem de yata kendi onayı ile aldığı kişilerin herhangi bir yasak malzemeyi yata sokmamayı kabul eder. ………….’nin Müşteri’nin yata aldığı malzemelerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir denetim sorumluluğunun bulunmadığını, bu hususta gerekli yasal incelemenin kendisi tarafından yapılacağını bilmektedir.

Madde 4. Alt Kiralama Sözleşmesi Yasağı

a. Müşteri, ……………’nin kendisine vereceği açık yazılı muvafakatname dışında herhangi bir şekilde yatı alt kiralama sözleşmesine konu edemeyeceğini ve dahi yatı ticari bir amaçla kullanamayacağını kabul etmektedir.

Madde 5. Yatın Teslime Hazır Olmasının/Olmamasının Sonuçları

a. Kiralanan yat, sözleşme Ek-1 maddesinde belirtilen tarihte kullanıma hazır bir şekilde Müşteri’nin kullanımına hazır bir durumda ………………tarafından teslim edilemezse, Müşteri’nin hakları şunlardır:

i. Müşteri, …………………..’nin yatı kiralama zamanının 2 saat sonrasında hazır edeceğini bildirmesi halinde belirlenen ücretin oranla hesaplanacak kısmından 2 saatlik indirim talep edebilir.

ii. Müşteri, ……………….’nin yatı kiralama zamanının 2 saat sonrasında hazır edeceğini bildirmesi halinde kiralama zamanına 2 saat ekleyebilir.

iii. Müşteri işbu maddenin i ve ii fıkralarında belirlenen zamanın geçilmesi halinde, bu fıkralarda belirlenen haklarını kullanabileceği gibi aynı zamanda işbu sözleşmenin feshini de haklı nedenle talep edebilir.

b. Kiralanan yatın, ……………………..’nin herhangi bir kusuru olmaksızın, teslime hazır olmaması halinde ise, Müşteri sözleşmenin feshini talep edebilecek fakat herhangi bir maddi ve manevi zarar talebinde bulunamayacaktır.

Madde 6. Müşteri’nin Sorumluluklarının İhlal Edilmesi

a. Müşteri ve/veya yata aldığı kişiler işbu sözleşme kapsamı dışında yatın kullanımından doğan bütün zararlar nedeniyle tam anlamıyla sorumludurlar.

b. Müşteri, işbu sözleşmenin Ek-1 maddesinde belirtilen ek malzemeler haricinde ………….’den herhangi bir talepte bulunamayacağından, belirtilen malzemeler dışında getirdiği malzemelerin saklanması, korunması ve kaybından da ………….’yi sorumlu tutamaz.

c. Müşteri’nin emir ve talimatları nedeniyle, kira bitim zamanında yatın belirlenen limanda ………….’ye teslim edilememesi halinde Müşteri;

i. Yatın teslim limanına götürülmesi için gerekli masrafları,

ii. Yatın zamanında teslim edilmemesi nedeniyle ………….’nin doğan bütün menfi ve müsbet zararlarını,

karşılamayı kabul eder.

Madde 7. Rezervasyon İptali

a.Rezervasyon sırasında ödeme yapılır.

b.Bir rezervasyon onaylandıktan sonra, rezervasyonu yapan kişi maksimum 3 gün süreyle bu rezervasyonu ücretsiz iptal edebilir.

c.Rezervasyona 2 gün kala yapılan rezervasyonlar mücbir sebepler oluşmaması durumunda hiçbir şekilde iptal edilmez.

d.Rezervasyonları iptal süresi dolanlar 1 kez erteleme talebinde müşteri hizmetlerimizden talepte bulanabilirler. Erteleme talebi rezervasyonda 2 gün kala kullanılamaz.

e.Platformumuzda her verilen rezervasyonlarda iptal politikası açıkça belirtilmiştir.

Madde 8. Sorumsuzluk Hükümleri

a. …………. ve Müşteri, aşağıdaki hallerde ………….’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder:

i. Müşteri temel ilk yardım bilgisine ve gerekli hayat kurtarma ekipmanlarının yatta bulunması halinde deniz yüzeyinde en az 2 saat kalabileceğini belirtir.

ii. Müşteri, herhangi bir maddeye karşı (ilaç dahil olmak üzere) alerjisi olduğunu sözleşmenin Ek-1 maddesinde belirtir.

iii. Müşteri ve/veya Müşteri’nin yata kabul ettiği kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ………….’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 9. Kişisel Verilerin Kullanılması

a. …………., Müşteri’nin adı-soyadı, yaşı, kimlik bilgileri ve işbu sözleşme kapsamında elde ettiği diğer kişisel verileri yasal zorunluluk harici olmak şekilde hiçbir kimse ile paylaşmayacağını, kendisinin bu bilgileri sadece şirket içi raporlama da kullanacağını kabul ve beyan etmektedir.

b. …………., müşterinin Ek-1. madde de onay vermesi halinde, Müşteri’nin yat üzerinde çekilmiş genel ahlaka aykırı olamayan fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabı ve diğer broşür vb. gibi tanıtım malzemelerinde kullanabilir.

Madde 10. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

a. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

b. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Trabzon Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

c.

Madde 11. Sözleşmenin İmzalanması

a. İşbu sözleşme 4 sayfa ve 11 madde olarak, ………… tarihinde taraflar arasında akdedilmiş ve her iki tarafa da orijinal bir nüsha verilmiştir.

…………………………….. Müşteri

 

EK-1 MADDE

MÜŞTERİ ADI

SOYADI ve KİMLİK NO

KİRALANAN YAT

KİRA BAŞLANGICI

KİRA SONU

TESLİM LİMANI

KİRALAMA BEDELİ

MÜŞTERİDEN ALINAN ÖDEMELER

CAYMA BEDELİ

BAKİYE KİRA BEDELİNİN ÖDENME TARİHİ

KİRALAMA BEDELİNE DAHİL MÜŞTERİNİN İSTEDİĞİ HİZMETLER

………………………… Müşteri